karin_portret

Karin Thomas

Oorsprong van het Lymeveld – Een verslag van een aurareading

Ik heb onlangs een bijzondere reading mogen geven die ik hier graag deel.

Mijn cliënte geeft aan dat ze zich de laatste jaren fysiek niet goed voelt, ze heeft onder meer geleden onder de ziekte van Lyme, waardoor ze de energie niet heeft om in haar kracht te gaan staan. De hulpvraag die ze heeft is: wat is er nodig om in mijn kracht te gaan staan en wat weerhoudt mij daarvan?

Ik ga in afstemming en wat zichtbaar wordt zijn netwerkverbindingen in haar lichaam. De woorden die doorkomen zijn ‘neurologisch schaduwnetwerk’. Er is een niet-lichaamseigen bedradingsnetwerk aanwezig in het lichaam van cliënte.

Dan komen er beelden door van haar als jong meisje, lopend door een weide met hoge grashalmen en bloemen. Met haar blote beentjes stapt ze in een teken nest. Kleine babyteekjes kruipen langs de beentjes omhoog en bijten zich vast. Onder het teken nest is iets anders gaande, iets energetisch, dat via de teekjes contact met haar maakt. Op dat moment haakt er een energieveld aan en verbindt zich met haar. Door het vasthappen van de teekjes kan dit energieveld aan haar vast blijven haken en kan het ook verbinding maken met haar bloed en infiltreert het in haar bloedbanen. Het is niet zozeer dat de teken het kwaad zijn, het is meer dat het energieveld de teken als vervoermiddel gebruikt om aan te haken en binnen te komen.

Bij de ene mens lukt het wel om binnen te komen en bij de ander niet, het is persoonsgebonden. Cliënte blijkt ontvankelijk voor deze energie. Het energieveld is er eentje van een lange adem, en heel geleidelijk gedurende enkele decennia heeft het meer grip op haar fysieke lichaam gekregen en heeft het dat neurologische schaduwnetwerk aangelegd.

Waarom was zij er ontvankelijk voor? Ze blijkt een karmische relatie met dat energieveld te hebben. Niet alleen zij maar vele mensen hebben een karmische relatie met dat veld, en zijn zelfs de scheppers van het veld. Maar de herinnering aan het scheppen van het veld is lang geleden gewist, waardoor er eigenlijk alleen nog een emotie overblijft van ‘waarom ik?’. Alsof er een gevoel van binnen is van ‘dit overkomt me, het beïnvloedt mijn lichaam, ik heb er geen grip op, en waarom overkomt me dit?’

Omdat ze niet kan begrijpen wat er met haar lichaam gebeurt, voelt ze zich slachtoffer van haar fysieke lichaam. Zolang ze in dat gevoel blijft, wordt dat energieveld via het schaduwnetwerk gevoed met deze emoties en wordt ze energetisch leeggezogen. Het weerhoudt haar ervan om volledig in haar kracht te gaan staan, daarvoor heeft ze haar fysieke lichaam nodig. Eigenlijk is dit een soort saboteur die voorkomt dat ze haar kracht pakt en ze haar plaats inneemt in het grote lichtveld van de transitie naar de Nieuwe Tijd en ze in haar meesterschap stapt.

Wat is er in den beginne gebeurd met dit energieveld, hoe is het gecreëerd? Het is een parasitair veld, het parasiteert op de energie van vele mensen, die allemaal een verzwakt lichaam hebben en zich allemaal afvragen ‘waarom overkomt me dit?’.

Dan komen er beelden door van Telos, een Lichtstad in de Aarde waar onder andere Lichtmeesters wonen. De Lichtstad in de Aarde is gecreëerd op een moment dat het aardoppervlak geteisterd werd door rampen waardoor het aardoppervlak niet bewoonbaar was. Dit was op een moment dat er een overgang was van een oud tijdperk naar een nieuw tijdperk, waarbij er in het oude tijdperk al heel lang een menselijke beschaving op Aarde was en die mensen liepen op het einde van hun incarnatiecyclus. Die mensen zagen er anders uit dan de huidige mens. Die beschaving is weggevaagd door vuur en water en overstromingen. Vele mensen toen hadden al verlichting bereikt en waren op het einde gekomen van een hele reeks van incarnaties. Voordat de Aarde overspoeld werd door water was er een grote Lichtzuil op Aarde die als een soort snelweg fungeerde om alle zielen van de mensen die hun incarnatiecyclus voltooid hadden mee te nemen naar huis, naar een volgend avontuur. Er waren ook mensen die zo in hun kracht stonden dat ze hun Lichtmeesterschap belichaamden. Deze mensen voelden een roeping om de Aarde voor te bereiden op een nieuwe ronde van een nieuwe incarnatiecyclus van een nieuwe groep zielen die de Aarde zouden gaan bewonen voor het volgende menselijke experiment. Zij stichtten in de Aarde de stad Telos om van daaruit de Aarde te begeleiden en gereed te maken en de ruimte en voorwaarden te scheppen voor de volgende menselijke incarnatiecyclus. En dat deel van de cliënte dat op Lichtmeester niveau zit, was één van de Lichtmeesters die Telos stichtten. Ook stelden deze Lichtmeesters in werking dat zielendelen van henzelf weer in een volgende incarnatiecyclus zouden gaan stappen. Dit was nodig, omdat alleen wanneer er ook een fysiek menselijk zielendeel van hen aanwezig is op Aarde, de Lichtmeesters verbonden konden blijven met de Aarde en in de Aarde hun werk konden doen.

Vanuit Telos gebruikten de Lichtmeesters hun Lichtkracht om de Aarde te helpen meer in balans te komen, waardoor op den duur het water weer wegtrok en er vruchtbare aarde verscheen. Er vormde zich ijs en nadat de ijskappen verder terugtrokken en er een warmer klimaat ontstond, verschenen er mensachtigen op Aarde, een ander mensenras dan in de cyclus daarvoor. Daar hadden de Lichtmeesters een bijdrage in door zielenaspecten van henzelf in die nieuwe mensen te laten incarneren. Zo begon mijn cliënte haar incarnatiecyclus.

De Lichtmeesters hadden ook de gave, door in het NU moment te zijn, waar verleden, heden en toekomst samenvallen, te zien wat de toekomst zou brengen. Ze zagen een cruciaal moment in de toekomst dat zo duister was, wanneer het zo slecht met de mensheid zou gaan, dat de mensheid niet uit zichzelf uit de negatieve spiraal zou kunnen komen. Hierop besloot de counsel van Lichtmeesters om toch heel subtiel in te grijpen, door een extra Lichtvonk door de tijdlijn heen te sturen, zodat er een positieve draai aan gegeven zou worden zonder de vrije wil van de mensen aan te tasten en de mensheid wel de goede kant op zou lopen. De Lichtmeester zelf van mijn cliënte was ook betrokken bij deze beslissing.

Omdat alles in balans moet zijn, was het neveneffect van het inbrengen van deze Lichtvonk, dat er ook een vonkje duisternis ontstaan is, als schaduw van het licht. Hiermee kreeg de spanning tussen licht en duister een nieuwe wending. Het vonkje duisternis is als een zaadje in de Aarde gaan zitten, en dat zaadje ontkiemde en werd een steeds groter veld, als tegenhanger voor de Lichtvonk dat een zetje in de rug gaf om meer licht te brengen. Om balans te houden, groeide het duisternisveld evenredig aan het lichtveld. Zo is het een onbedoeld neveneffect geweest van het ingrijpen van de Lichtmeesters, en dus ook de Lichtmeester zelf van cliënte.

Dit veld van duisternis bedacht manieren om het extra beetje licht dat in de mensen terecht kwam tegen te werken. Door angst te creëren kon dit veld energie wegtrekken bij mensen en werd het duisternisveld groter. Uit dit veld is een subveld ontstaan dat we het Lyme-veld zouden kunnen noemen. Dit veld voedt zich niet met de angst van mensen, maar met de levensstroom van mensen, via teken en andere insecten. Door zich te verbinden met verschillende insecten, kon dit veld zich gaan verbinden met het bloed van mensen en op die manier een neurologisch schaduwnetwerk aanleggen in mensen, waardoor energie van mensen via dit netwerk uit mensen stroomt en het Lyme-veld voedt.

Dan kijk ik naar het lichaam van mijn cliënte, naar het schaduwnetwerk dat zich heeft geïnfiltreerd in haar lichaam en zenuwstelsel. Ik detecteer diep in haar emotionele huishouding een misplaatst schuldgevoel. Alsof ze heel diep, op onbewust niveau, voelt dat haar Lichtmeesterzelf schuldig is aan het neveneffect van het creëren van dit veld van duisternis. Ook al waren het goede bedoelingen, het was een bemoeizucht die eigenlijk niet mocht. En de Lichtmeesters hebben in het schouwen in de toekomst onvoldoende rekening gehouden met allerlei onverwachte factoren van bijzondere momenten die de menselijke evolutie positief konden beïnvloeden, waardoor de tijdlijnen kunnen verschuiven. Tijdlijnen verschuiven continue, waardoor de uitkomst niet vaststaat in één richting. Het was hun plaats helemaal niet om in te grijpen en er had meer vertrouwen moeten zijn op een goede afloop omdat tijdlijnen continue verschuiven, al naar gelang er vanuit andere richtingen lichtinjecties zijn die wel de bedoeling zijn. Door het ingrijpen van de Lichtmeesters is er onnodig een extra duisternisveld aangebracht dat een eigen leven is gaan leiden en op de manier een andere vorm van lijden bij de mensen heeft gebracht door de millennia heen.

In de buik van mijn cliënte ligt dit schuldgevoel opgeslagen zonder dat ze bewust weet waar dit gevoel vandaan komt terwijl het wel haar leven heeft beïnvloed. Wanneer ze op sommige momenten in haar leven handelde of uitspraken deed die verkeerd uitpakte en waarover ze zich schuldig voelde, kon dit schuldgevoel dieper en langer blijven hangen, omdat het als basistoon diep in haarzelf verborgen ligt. Hieraan gekoppeld is er ook een gevoel van niet waardig zijn, en dat gevoel wordt iedere keer weer door nieuwe ervaringen bevestigd.

Vanuit de kern van waaruit dit allemaal is ontstaan, zijn dit dus misplaatste gevoelens. En mag ze zichzelf vergeven voor het feit dat haar Lichtmeesterzelf betrokken was bij het creëren van het duistere veld, het ingrijpen in de menselijke tijdlijn, en dat het karmisch in haar leven teruggeslagen is. Ze mag daarin heel zacht zijn voor zichzelf en zichzelf ontslaan van de schuldgevoelens en minderwaardigheidsgevoelens. Ze is een waardig mens. En het is haar recht volledig in haar eigen kracht te gaan staan. Het is volledig veilig om haar Lichtmeesterzelf aanwezig te laten zijn in zichzelf. Haar Lichtmeesterzelf is geen boeman. Het is een prachtig, liefdevol lichtveld die heel menselijk een misstap heeft gemaakt en die mag vergeven worden. Ze mag dat deel van zichzelf met open armen ontvangen, dat deel weer aanwezig laten zijn en laten stromen door haar hele lichaam heen. En ze mag de boosheid en verwijten naar dit deel van zichzelf laten varen. Met het omarmen van haar Lichtmeesterzelf ontstaat er een opening om dat neurologische schaduwnetwerk in zichzelf op te rollen. Het netwerk heeft verbindingen door haar hele lichaam, al haar zenuwen, als een vertakt wortelstelsel.

Dan ontstaat er heling en komen alle aanhechtingspunten van het schaduwnetwerk los, en wordt het netwerk verwijderd uit het lichaam van cliënte. Ze mag zich ook karmisch bevrijden ervan. Ook alle verantwoordelijkheden mag ze loslaten. Alle karmische lijntjes die het schaduwnetwerk in stand hielden, worden losgemaakt en opgelost. Akasha contracten komen vrij en mogen oplossen. Dan is ze vrij om te staan.

Haar grondingskoorden worden nog schoongemaakt, daar zitten nog stukjes angst voor de duisternis in de Aarde, die angst mag ook losgelaten worden. Tenslotte zakt ze de Aarde in, naar de kristallen kern van de Aarde, waar ze in haar persoonlijke kristal gaat liggen om zich te laven aan de grondende energie van haar kristal en wordt haar lichaam energetisch verder in balans gebracht.

Cliënte voelt zich na de reading schoner en lichter. Het schuldgevoel en minderwaardigheidsgevoel was herkenbaar voor haar. Ze voelt dat het schaduwnetwerk een overheersende rol heeft gespeeld in haar leven de laatste jaren, waardoor het een dagelijkse overlevingsstrijd was voor haar.

PS.

In het verleden kwam via de Lichtmeester Hilarion ook al eens door dat de Lyme symptomen de fysieke neveneffecten van een psychologische “Waarom ik?” reactie vormen. Er schijnt ook een overeenstemming te liggen in de overeenkomende klank (en frequentie) tussen “Why-me?” en “Ly-me”.

Nog even voor de volledigheid, het feit dat cliënte betrokken was in de creatie van dit veld en haar Lyme symptomen naast een “Waarom ik?” reactie ook een karmische reactie is geweest, betekent niet dat iedereen die Lyme krijgt ook betrokken is geweest in de creatie van dat veld. In die gevallen is het een slachtoffer reactie, een onbewust patroon in het bewustzijn dat zich afvraagt: “Waarom ben ik hier slachtoffer van? Waarom overkomt mij dit?”. Dit patroon komt in aard en frequentie overeen met de frequentie van dat achterliggende, energetische Lyme-veld, waardoor het neurologisch schaduwnetwerk kan infiltreren via de tekenbeten, en zo Lymeziekte kan veroorzaken. Voor het aanpakken van de wortel achter Lyme symptomen is het dus zaak om naar deze frequentielaag in het bewustzijn te gaan, het te helen en ernaast zorg te dragen dat men op een bewust niveau in gedachten en gevoel dit patroon van slachtofferschap niet blijft voeden.

❤️

Liefs,
Karin

Deel dit bericht

Divine Heart
Scroll naar boven